Skip to content

Visselblåsare

Hembrys Visselblåsartjänst

Vi på Hembry vill att alla som berör vår verksamhet ska mötas av säkerhet och respekt. Det gäller givetvis dig som är anställd, kund eller konsult men även dig som inte har någon relation till företag. Vi är måna om att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Vår visselblåsartjänst

För att säkerställa rättssäkerheten och din anonymitet hanteras tjänsten av den externa aktören Human&heart HR AB och deras visselblåsartjänst ”Trust & Heart”. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter av allmänintresse. 

Du kan göra din anmälan på följande sätt:

  • Online på Trust&heart, Länk till digital anmälan 
  • Via telefon: 08-82 40 00 öppet kl. 8-16
  • Via brev: Human&heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun

Du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till Hembry.

När kan jag använda Visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten ska du alltid använda om du upplevt missförhållanden kopplade till Hembry. Med missförhållande menas varje form av allvarlig omständighet som kan ha en negativ inverkan på koncernen, verksamheten eller arbetsmiljön för koncernens anställda och/eller affärspartners eller någon annan allvarlig arbetsrelaterad omständighet som det kan finnas ett allmänintresse av att den kommer fram. 

Missförhållanden inkluderar, men är inte begränsat till, faktiska eller misstänkta:
– överträdelser av lagar och föreskrifter (oavsett civilrättsliga eller straffrättsliga);
– överträdelser av koncernens policyer, instruktioner och riktlinjer;
– mutor och korruption;
– allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (såsom exempelvis miljöbrottslighet eller omfattande brister i säkerheten på en arbetsplats);
– allvarliga arbetsmiljöbrister (såsom systematisk mobbning, diskriminering eller trakasserier); och
– annat beteende som är oförenligt med Bolagets kärnvärden.

Trygghet för visselblåsare
Regelverket förbjuder arbetsgivare att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på sådana repressalier kan vara: mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter inom ramen för Hembrys visselblåsarsystem sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlade personuppgifter raderas normalt inom två år efter att en utredning om ett rapporterat missförhållande avslutats. 

Vid bedömning och utredning av anmälningar via visselblåsartjänsten behandlar vår samarbetspartner Human & Heart personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Här kan du ta del av deras integritetspolicy.