Skip to content

Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2023-02-08

Allmänna villkor för Hembrys städtjänster

Hembry AB, org. nr. 559172-5709, (nedan Hembry), utför städuppdrag i privata hem och i företags lokaler.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Hembry och den fysisk eller juridisk person som beställer en eller flera av Hembrys tjänster (nedan Kunden). Sådan beställning kan göras via Hembrys personal, hemsida, mail eller telefon.

1. Utbud av tjänster

1.1 Hembry tillhandahåller följande tjänster (nedan Tjänsterna):

a) ”Hemservice”, omfattar exempelvis städning, tvätt, strykning, fönsterputs och flyttstädning samt annat hushållsarbete som Hembry och Kunden i samråd kommer överens om.

b) ”Kontorsservice”, omfattar exempelvis städning, fönsterputs och flyttstädning samt annat arbete i företags lokaler som Hembry och Kunden i samråd kommer överens om.

1.2 Genom att genomföra en bokning godkänner Kunden Hembrys Allmänna villkor.

2. Hembrys Åtagande

2.1 Hembry förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Hembrys personal ska inneha erforderlig utbildning för att utföra Tjänsterna.

2.2 Om Kunden särskilt önskat att viss angiven personal ska utföra Tjänsterna ska Hembry göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Hembry emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan person.

3. Kundens Åtagande

3.1 Kunden skall underlätta arbetet i den mån det går för Hembry att utföra tjänsten, samt tillse att Hembry får tillgång till de utrymmen och den utrustning som krävs. Exempelvis ska Kunden om överenskommet tillhandahålla städutrustning, nycklar samt portkod.

3.2 Kunden ska löpande informera Hembry om förhållanden som Hembry kan behöva få kännedom om för att utföra Tjänsterna. Detta kan exempelvis handla om förekomst av värdefulla och ömtåliga föremål, samt sådant material som ska hanteras extra varsamt.

3.3 Kunden skall informera och samråda med Hembrys personal om samtliga förhållanden som den behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

3.4 Kunden är ansvarig för att Hembrys personal vid utförandet av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar. Hembry har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Hembrys personal eller att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö. Om så inte är fallet har Hembry rätt att avbryta utförandet av tjänsten med omedelbar verkan och full debitering.

4. Av- och ombokning av tjänster

4.1 Kunden har rätt att av- eller omboka utförandet av en tjänst kostnadsfritt förutsatt att det sker minst 2 vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts.

4.2 Sker av- eller ombokning senare än 2 vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts har Hembry rätt att fakturera 25% av kostnaden före RUT-avdrag.

5. Avgifter och övriga betalningsvillkor

5.1 Priser och avgifter för Tjänsterna framgår av den Bokningsbekräftelse som mottagits via mail eller, om sådan inte finns, Hembrys från tid till annan gällande prislista. Om inte annat anges är samtliga priser inklusive mervärdesskatt och efter eventuellt RUT-avdrag.

5.2 Hembry har rätt att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar Hembrys kostnader för städmedel, material och utrustning.

5.3 Hembry har rätt att årligen göra justeringar av avtalade priser baserat på utveckling av konsumentprisindex, lagar, myndghetsbeslut, skatter, lönejuseringar för anställda och andra liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Eventuella prisjusteringar ska meddelas Kunden minst en månad i förväg och Kunden har då rätt att inom två veckor från mottagandet säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

5.4 Hembry har rätt att fakturera Kunden en reseavgift (från 190 kr) om Kundens bostad/lokal inte går att nå med kommunala färdmedel eller om avståndet från närmaste station är mer än 2 km från Kundens bostad/lokal.

6. Skattereduktion

6.1 Kunden kan utnyttja RUT-avdrag för majoriteten av de Tjänster som Hembry utför. Kunden ska informera Hembry om Kunden avser att nyttja RUT-avdrag.

6.2 Hembry följer de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan. Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, så har Hembry rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. Läs mer på www.skatteverket.se.

7. Betalning

7.1 Utförda Tjänster faktureras månadsvis i efterskott till angiven mailadress med betalningsvillkor om 15 dagar netto.

7.2 Vid betalning efter förfallodagen hanteras fordran av Hembrys partner PS Inkasso & Juridik. Dröjsmålsränta och avgifter utgår enligt PS Inkasso & Juridiks villkor.

7.3 Om Kundens dröjer med betalning efter förfallodatum har Hembry rätt att omedelbart avbryta utförandet av Tjänster. Detta innebär även att nya Tjänster inte kan bokas in av Kunden förrän Kunden betalat hela det förfallna beloppet.

7.4 Eventuella invändningar på Hembrys fakturor skall skriftligen vara Hembry tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

8. Försäkring och reklamation

8.1 Kunden ska vid Tjänstens utförande ha tecknat hemförsäkring eller annan giltig försäkring. Försäkringen ska täcka de vanligaste förekommande skadorna i hemmet eller på arbetsplatsen.

8.2 Hembry ska vid Tjänstens utförande ha en erforderlig ansvarsförsäkring. Denna omfattar endast skador orsakade av Hembrys personal.

8.3 Hembry är skyldig att ersätta skada på egendom som tillhör Kunden, om skadan har vållats genom försummelse på Hembrys sida. Hembry ansvarar endast för direkta skador som åsamkats Kunden som en direkt följd av fel eller brister i Hembrys utförande. Hembry ansvarar därför inte för indirekta skador såsom förlorad inkomst, psykisk skada  eller annan indirekt skada. Det åligger Kunden att visa att Hembry har orsakat skadan.

8.4 Kunden skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar Kunden det får Kunden själv bära en motsvarande del av förlusten.

Hembry ersätter inte skador som uppkommit med anledning av att Kunden uppgivit felaktig, eller undanhållit, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål, lösa eller fasta inventarier. Hembry ersätter inte förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv, väggar och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

8.5 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Hembry därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen). Vid fel eller brist i Hembrys utförande ska Hembry ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om en åtgärd inte är möjlig så har Kunden rätt till prisavdrag.

Hembry ska informeras om eventuella reklamationer via mail till [email protected].

9. Övrigt

9.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

10. Ångerrätt

10.1 I de fall där Avtalet tecknats med Kunden på distans har Kunden ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59). Ångerrätten innebär att Kunden har rätt att avbryta Avtalet inom fjorton (14) dagar från Avtalets ingående. Önskar Kunden utöva sin ångerrätt ska Kunden informera Hembry om detta via e-mail till [email protected].

10.2 Om kunden önskar utöva ångerrätten har Hembry rätt till proportionell andel av det avtalade priset för de Tjänster som utförts under den tid innan Kunden utövade ångerrätten.

11. Tvist

11.1 Om tvist uppstår har kunden rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. Se Allmänna Reklamationsnämndens kontaktuppgifter på www.arn.se

11.2 Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet.

12. Personuppgifter

12.1 Genom användande av Hembrys Tjänster och Förmedlingstjänsten godkänner Kunden att dennes personuppgifter lagras. Hembry använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Hembry därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Hembry även av utomstående företag som bidrar Hembry med ändamålsmässig användning av lagrade uppgifter. Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet att kontakta Hembry för information om lagringen av personuppgifter.