fbpx

Om oss

Välkommen till din familjära städfirma.
Vi bryr oss mycket om både dig och våra kollegor.

Axel Björland, VD

Axel Björland, VD

Axel Björland startade bolaget Hembry AB med målet att ha mest nöjda kunder och högst relativa tillväxt i Sverige. Efter pandemins år 2020 hade bolaget bäst genomsnittligt betyg i landet och omsättningen hade tredubblats trots de stora motgångarna. Nu fortsätter arbetet mot att göra våra kunder så nöjda att friends and family följer efter!

Fina Tingström, Kundchef

Fina Tingström, Kundchef

Fina har 7 års erfarenhet som säljare och försäljningschef i bagaget. I början av hennes anställning fick fick hon det välförtjänta smeknamnet “Hembesöksmaskinen”. Fina tar man gärna en digital kaffe med. 👩🏼‍💻 Ring på 08-34 82 30 vettja.

Tünde Kovacs, Kvalitetsledare

Tünde Kovacs, Kvalitetsledare

Tünde Kovacs har 15 års erfarenhet inom städbranschen och kan den därför utan och innan. Under hennes första år 2019 lyckades hon växa region Skåne från henne själv och 0 kunder till 5 nya städare i arbete.

Evelina Mikaelsson, Koordinator

Evelina Mikaelsson, Koordinator

Evelina är spindeln i nätet. Hon har en fot i schemat och en i telefonen. I arbetet ser hon till att du som kund alltid är nöjd och hon finns tillgänglig om du behöver minsta lilla hjälp.

Kvalitets- & Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Hembry AB ska i utförande av städtjänster tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild städning. Våra kunder ska kunna lita på att de får städtjänster av god kvalitet på utsatt tid. Därutöver ska vår kommunikation vara av god kvalitet. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och kunskap inom städfrågor.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. 

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra städtjänster, processer och ledningssystem.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
 • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
 • Vi skall ha kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Vi skall ha välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Vi skall ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål.
 • Vi skall lyssna på kundernas önskemål och behov.

Miljöpolicy

På Hembry AB är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Vi åtar oss att skydda miljön och genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande. 

Vi ska verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att fortsätta resa främst med kollektivtrafik och välja miljövänliga bilalternativ när det färdmedlet är ett måste. Vi ska samordna och effektivisera transporter samt utrusta fordon väl med material och utrustning för att motverka onödiga transporter. 

Vi ska verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom att:

 • Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
 • Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids- och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål. Vi skall alltid välja miljöanpassade val. 
 • Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
 • Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.

powered by Typeform

VÄLKOMMEN TILL OSS

Vi ser fram emot att få träffa dig och få ditt förtroende för att utföra städning hos dig.