Skip to content

Integritetspolicy

Personuppgiftshantering – GDPR

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Hembry.

För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter för att ge dig så bra service som möjligt.

Texten gäller Hembry AB:s behandling av personuppgifter.

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Hembry hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • kund

 • leverantör

 • partner

 • är nyfiken på vad Hembry kan hjälpa dig med

 • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

 • deltar på våra events och aktiviteter

 • söker jobb hos oss

 • besöker vår webb

 • anställd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Hembry AB (org nr 559172-5709) ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Hembry av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller ansökan om medlemskap i Hembry och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av riksorganisationen.

 

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress.

 

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.

Behandlingen utförs av Hembry samt företag och föreningar som Hembry samarbetar med såväl inom som utom EES-området, inkluderande Facebook.

Hembry behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till Hembry i samband med t.ex. intresseanmälan om tjänster samt vid senare kontakter med Hembry. I syfte att upprätthålla en god medlems- och registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. PAR.

4.1 När du är medlem i Hembry

När du väljer att bli kund i Hembry hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress

 • Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från PAR

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kund i Hembry

Rättslig grund för hanteringen: 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera ditt medlemskap i Hembry.

Lagringstid: 

Vi sparar dina personuppgifter under ditt medlemskap och därefter i upp till 7 år. 

4.2 När du kontaktar Hembrys kundtjänst

När kunder kontaktar kundtjänsten kommer dessa kontakter att dokumenteras. Inga personuppgifter som tillhör de särskilda kategorierna av personuppgifter (känsliga personuppgifter) sparas vid dokumentation.

Utöver de personuppgifter m.m. som Hembry redan behandlar om ditt företag eller dig i egenskap av kund eller kontakt kan Hembry komma att behandla följande uppgifter:

 • Kortfattade anteckningar angående ärendet och kundtjänstmedarbetarens svar

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • kunna ge bra service vid t.ex. återkommande kontakt och säkerställa vilken kundtjänst som getts

Rättslig grund för hanteringen: 

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i intresseavvägning då Hembrys berättigade intresse av att dokumentera kundtjänst väger tyngre än kontakters och kunders behov av skydd för personuppgifterna.

Lagringstid: 

Vi sparar de uppgifter som rör ärendet i högst två år.

 

4.3 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Hembry på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal och e-post.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter

 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål

 • Leverera beställd information, t ex medlemsbevis

 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

4.4 När du är anställd av Hembry

När du blir, är eller har varit anställd av Hembry hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress

 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig

 • Kontouppgifter för löneutbetalning

 • Uppgifter om försäkringar

Rättslig grund för hanteringen: 

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos Hembry

Lagringstid: 

 • Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år 

 • Namn, personnummer och anställningstid raderas inte

 

4.5 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

 

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Hembry säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för Hembrys räkning

 • Samarbetspartners som tillhandahåller medlemsförmåner

 • Andra bolag såsom regionala bolag och lokalföreningar

 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

 • Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn

Mottagare som hanterar personuppgifter för Hembrys räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

 • Rätt till dataportabilitet du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

www.datainspektionen.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Hembry kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/medlemsnummer och skickas till e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

 

10. KONTAKTUPPGIFTER

Hembry (org. nr. 559172-5709) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Hembry 

E-post: [email protected] 

 

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 6 juli 2021 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.